Eestlased NHL-is

Hoki ajalugu, aga mitte ainult

Moderaator: Huroon

Vasta
Kasutaja avatar
flaier
Hall of Fame
Hall of Fame
Postitusi: 761
Liitunud: 13 Veebr 2010, 15:21
Lemmik NHL-i meeskond: Philadelphia Flyers
Asukoht: Pensionil

Eestlased NHL-is

Postitus Postitas flaier » 20 Veebr 2010, 12:26

Mis oleks veel parem reklaam spordialale, kui oma mees tippliigas. Praegusel hetkel me seda vist NHL-i kohta väita ei saa. Kas on meil kuskil kasvamas keegi, kes võiks kunadi ka reaalselt drafti jõuda? Kui kellelgi sellekohast infot on andku aga teada. Ajaloost on eesti juurtega mängijaid ikka olnud, väga hea Tiit Lääne artikkel seel kohta http://www.kalev.ee/est/?news=910990&ca ... jad-NHL-is. Copin igaks juhuks terve loo ümber ka, kes teab kui kaua nimetet portaalil elupäevi veel alles on.


Vä­li­seest­la­sed ja nen­de jä­rel­tu­li­jad NHL-is
01.12.1999 00:00 Autor: Tiit Lääne

Pi­kaa­ja­li­se uu­ri­mus­töö tu­le­mu­se­na ­võib väi­ta, et ae­ga­de jook­sul on ­Põhja-Amee­ri­ka jää­ho­ki su­per­lii­gas NHL
män­gi­nud (män­gi­vad) ­viis ees­ti pä­ri­to­lu­ga ho­ki­meest ­ning ne­li on esi­ne­nud pro­fi­klu­bi­de draf­tis. Kaht­le­ma­ta on
kuul­sa­mad ni­med pra­e­gu Tal­lin­nas ­elav Too­mas (Tom) ­Edur ­ning Kih­nu saa­relt pä­rit ­Paul Loo­bi ­poeg Hå­kan. Ihal­da­tud Stan­ley ­karikavõiduni on ­jõudnud ­kaks ­meest: Håkan ­Loob ja Ga­ry Lee­man.

Esi­me­ne eest­la­sest ho­ki­män­gi­ja, kel­le vas­tu hak­ka­sid NHL-i agen­did hu­vi tund­ma, oli No­va Sco­tiast pä­rit Mih­kel (Mic­key) Oja. 1971. aas­tal ­lõpetas ta edu­ka hoo­a­ja An­ti­go­nis­hi N. S. ­ülikooli­mees­konnas ja eest­la­sest ­ründemehe va­lis en­da­le St. Lo­ui­si ­Blues. Oja män­gis hoo­a­ja pro­fi­klu­bi ­tütar­meeskonnas Kan­sas Ci­tys, mil­le jä­rel os­tis Mih­kel Oja ­õigused en­da­le Mon­trea­li Ca­na­diens. Hoo­a­jal 1972/73 män­gis ­mees Ca­na­dien­si farm­klu­bis Ha­li­fa­xi ­Voyageurs’is, mis tu­li AHL-is idag­ru­pi meis­triks ­ning ­jõudis ­play-off-män­gu­des fi­naa­li.
Pa­re­mää­re­na män­gi­nud Mih­kel Oja vis­kas 15 vä­ra­vat ja aja­kir­jan­du­ses ise­loo­mus­ta­ti te­da kui ag­res­siiv­set, kii­ret ­ning hea löö­gi­ga ­ründajat, kes oli eri­ti tu­gev vä­ra­va­ta­gus­tes nur­ka­des. Pa­ra­ku ei ­õnnestunud ­Ojal NHL-i män­gu­des jää­le ui­su­ta­da.

Too­mas ­Edur – esi­me­ne pä­ris­proff
1973. aas­tal tu­li To­ron­to Marl­bo­­rough’si mees­kon­nas Ka­na­da noor­te­meis­triks Too­mas ­Edur. Pi­ka­kas­vu­li­se­le kaits­ja­le hei­de­ti ko­he sil­ma ja 18-aas­ta­se eest­la­se vär­bas en­da­le vast­moo­dus­ta­tud WHA ho­ki­lii­ga klu­bi Cle­ve­lan­di Cru­sa­ders. See ­avas Edu­ri­le ­võimaluse män­gi­da mees­te vas­tu, ­sest NHL-i sea­du­sed ei lu­ba­nud tol­lal noo­re­ma­te kui 20-aas­tas­te­ga le­pin­guid ­sõlmida.
­Kolm järg­mist hoo­a­e­ga män­gis ­Edur edu­kalt Cle­ve­lan­di mees­kon­nas. Kok­ku 217 koh­tu­mi­ses vis­kas ta 17 vä­ra­vat ja an­dis 79 re­sul­ta­tiiv­set söö­tu. ­Need ­olid ­ühed pa­re­mad tu­le­mu­sed kait­se­män­gi­ja­te ­seas. Pea­le­gi oli te­ge­mist vä­ga noo­re män­gi­ja­ga. Kol­me WHA aas­ta­ga tee­nis ­Edur vee­rand mil­jo­nit dol­la­rit, mis 1970. aas­ta­tel oli ­ülimalt kor­ra­lik ­palk.
“Kui Cle­ve­lan­di peat­ree­ner John­ny Wil­son sai pak­ku­mi­se NHL-i Co­lo­ra­do ­Rockies’ilt, kut­sus ta ­mind en­da­ga kaa­sa. ­Sain ­taas kol­me­aas­ta­se le­pin­gu aas­ta­pal­ga­ga 100 000 dol­la­rit,” mee­nu­tab ­Edur.
1976/77 oli see­ga esi­me­ne hoo­­a­eg, mil eest­la­sest ho­ki­mees NHL-is kaa­sa män­gis. Kaits­ja­na oli ­Edur su­per­lii­gas­ki ko­he te­gi­ja – 7 vä­ra­vat ja 25 re­sul­ta­tiiv­set söö­tu ­olid kor­ra­li­kud näi­ta­jad.
Järg­mi­sel hoo­a­jal esin­da­sid Wil­son ja ­Edur ju­ba Pitts­burg­hi Pen­guin­si mees­kon­da. Tom Edu­rist sai hoo­a­jal 1977/78 klu­bi pa­rim kaits­ja. 10 vä­ra­vat ja 45 re­sul­ta­tiiv­set söö­tu ­tõstsid Edu­ri lii­ga kaits­ja­te elii­ti.
­Kuid ­siis, kui 23-aas­ta­ne ho­ki­mees ­võinuks ha­ka­ta NHL-is kar­jää­ri te­ge­ma, ot­sus­tas ­Edur usu­lis­tel kaa­lut­lus­tel loo­bu­da ja lii­tu­da Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te­ga. “Ma ei saa­nud tee­ni­da kor­ra­ga kah­te ju­ma­lat. Ja ka­he NHL-i hoo­a­ja jook­sul nä­gin ka pro­fi­s­por­di ­varjukülgi,” mee­nu­tab ­Edur oma loo­bu­mist. Kui­gi klu­bi juht­kond pak­kus eest­la­se­le ­lõpuks too­kord lau­sa as­tro­noo­mi­list le­pin­gut: 700 000 dol­la­rit aas­ta ­eest!
Ka­hel NHL-i hoo­a­jal osa­les ­Edur 158 män­gus, ko­gu­des 87 punk­ti ja tee­ni­des 67 ka­ris­tus­mi­nu­tit. ­Nüüd män­gib ­Edur ­kord nä­da­las ho­kit Tal­lin­na jää­hal­lis, pak­ku­des jät­ku­valt sil­mai­lu. Te­ma pealt­nä­ha ra­hu­lik­ku män­gu il­mes­ta­vad ­võrratud söö­dud ja suu­re­pä­ra­ne plat­si­tun­ne­tus.
1980. aas­tal va­lis Cal­ga­ry Fla­mes draf­tis 20-aas­ta­se Root­si koon­dis­la­se Hå­kan Loo­bi. Te­gu ei ole mit­te ran­na­roots­la­se­ga, na­gu sa­ge­li eks­li­kult kir­ju­ta­tud, ­vaid Kih­­­nu saa­rel ela­nud eest­la­se ­Paul Loo­bi po­ja­ga. ­Paul oli 1944. aas­ta sep­tem­bri­ööl 11-aas­ta­ne, kui te­ma isa ­Jüri ja ema Tat­ja­na ­koos nel­ja lap­se­ga Root­si-­teed alus­ta­sid. Pe­re ­jõudis Got­lan­di­le, kus ­Paul ­Loob hil­jem ko­du asu­tas. Håkan on mee­nu­ta­nud, kui­das isa las­te tar­vis ees­ti ni­me­sid root­si­pä­ra­seks muu­tis: Peet­rist Pe­ter, An­dre­sest An­ders, Jaa­nist Jan. ­Siis ­veel Håkan ja õde Lot­ta.

Håkan loob oma päritolust
“Mi­nu isa mä­le­tab se­da hirm­sat rei­si, na­gu see ­oleks ol­nud ei­le. Noo­re­na ­sain ma sel­lest vä­ga vä­he kuul­da. Al­les ­nüüd, kui ot­sus­ta­sin kir­ju­ta­da se­da raa­ma­tut ja ju­tus­ta­da oma pä­ri­to­lust, ­avas pa­pa esi­mest kor­da en­nast. Is­tu­si­me ter­ve öö ja isa muud­kui rää­­kis,” kir­ju­tab Håkan ­Loob mä­les­tus­te­raa­ma­tus.
“Sel öö­sel ei saa­nud isa vai­ki­ma. Ta oli nii haa­ra­tud, et tal oli va­ja­dus ju­tus­ta­da, rää­ki­da ­kõike mul­le. See oli en­ne­kuul­ma­ta. Ma na­er­sin ja vä­ris­esin ­ning ­olin lii­gu­ta­tud pi­sa­ra­te­ni. Aeg na­gu sei­sis pai­gal. Va­hel pa­pa ­ütles: “Se­da ei to­hi sa oma raa­ma­tus kir­ju­ta­da. Mul on ­seal ­sõpru ja ­seal lei­dub ­neid, kes ta­hak­sid kät­te maks­ta, kui nad saa­vad tea­da, mis lei­dub raa­ma­tus...
Pa­­pa rää­kis ­õudsa loo oma va­nai­sast, kes Kih­nu ma­ha jäi ja kel­­le ve­ne­la­sed ­ühel ööl sur­nuks ­olid peks­nud...
Hom­mi­ku hä­ma­rus ära­tas pa­pa ja ­mind sel­lest ­nõiduslikust olu­kor­rast köö­gi ­laua ää­res. Tun­­ni pä­rast ­tõuseb päi­ke kui tu­le­ke­ra me­rest, mis pei­dab nii pal­ju traa­gi­kat oma lai­ne­tes...
Kui ma ­olin väi­ke met­sik poi­sik­lutt, ­siis ma ei ­mõtelnud oma pä­ri­to­lu pea­le. Aga et va­nai­sa ja va­na­e­ma rää­ki­sid ai­nult oma ime­lik­ku ­keelt, ­siis tär­kas uu­dis­hi­mu. Vä­he ma ik­ka ­sain kuul­da kas­va­mis­ajal, aga al­les ­nüüd kui raa­mat ­saab kir­ju­ta­tud, ­olen saa­nud ko­gu pil­di klaa­riks.
Mul­le meel­di­vad mi­nu juu­red. Mi­nu pä­ri­to­lu on ­põnev ja pä­rast ­õhtut ja ööd pa­pa­ga köö­gi­laua ää­res ­Slites on järg­mi­ne rei­su­siht ­klaar – Kih­nu!”
1996. aas­tal ­jõudiski Håkan es­ma­kord­selt isa ­sünnimaale.

Cal­ga­ry­ga Stan­ley ­karika võitjaks
Håkan hak­kas ho­kit män­gi­ma seits­me­selt va­ne­ma­te ven­da­de ees­ku­jul. Ko­du­a­le­vis Sli­tes män­gis ta ku­ni 1975. aas­ta­ni. Root­si tipp­ho­ki juur­de ­jõudis Håkan 19-aas­ta­selt 1979. aas­tal. Järg­mi­sed ne­li tal­ve män­gis ­Loob Fär­jes­ta­di BK ­eest. Vii­ma­sel hoo­a­jal en­ne Ka­na­das­se siir­du­mist vis­kas ­Loob Fär­jes­ta­di ­eest 36 män­gus 42 vä­ra­vat ja an­dis 34 tu­le­mus­lik­ku söö­tu.
Håkan ­Loob män­gis Cal­ga­ry Fla­me­sis ­kuus hoo­a­e­ga – 1983/84 ku­ni 1988/89. Hiil­ga­vaks ku­ju­nes ees­ti pä­ri­to­lu­ga ho­ki­me­he­le hoo­a­eg 1988/89, mil Cal­ga­ry mees­kond ­võitis Stan­ley ka­ri­ka ja 106 punk­ti (50 + 56) ko­gu­nud ­Loob va­li­ti NHL-i esi­mes­se All ­Stars mees­kon­da.
Kok­ku män­gis Håkan ­Loob kuu­el ­põhihooajal Cal­ga­ry ­eest 450 män­gu, vis­kas 193 vä­ra­vat, an­dis 236 söö­tu (429 punk­ti) ja tee­nis 189 ka­ris­tus­mi­nu­tit. Stan­ley ka­ri­ka­sar­jas ­olid sa­mad näi­ta­jad: 73 (26 + 28) = 54 / 16.
Håkan Loo­bil, kes 1987 ja 1991 ai­tas Root­si ho­ki­koon­di­se maa­il­ma­meis­triks, ­õnnestus 1994. aas­tal Lil­le­ham­me­ris te­ha esi­me­se jää­ho­ki­män­gi­ja­na maa­il­mas ­Suur ­slämm: ­võita li­saks Stan­ley ka­ri­ka­le ja MM-tiit­li­le ka ­olümpia­kuld!
XX sa­jan­di suu­ri­maid ho­ki­me­­hi reas­tas oma ­suurvõidud see­jä­rel järg­mi­selt: 1. Stan­ley Cup (1989), 2. Root­si ­kuld (1981), 3. OM-­kuld (1994), 4. MM-­kuld (1987), 5. MM-­kuld (1991).
1996. aas­tal ­viis Håkan ­Loob ko­du­klu­bi Fär­jes­ta­di BK ­veel ­kord Root­si meis­triks. Jät­ku­valt ­head sport­lik­ku vor­mi ­põhje­n­das 36-aas­ta­ne ­Loob Da­gens Ny­he­te­ri­le ­sõnadega: “See on mi­nu sit­ke ees­ti ve­ri.”
NHL-is on män­gi­nud ka Håkani ­vend Pe­ter. 1984/85 kuu­lus Pe­ter ­Loob Que­be­ci ­Nordi­ques’i koos­sei­su, män­gi­des su­per­lii­gas 8 män­gu. Pe­ter Loo­bi kon­tos­se jäi 1 vä­rav ja 2 re­sul­ta­tiiv­set söö­tu.

Eest­las­te zjä­rel­tu­li­jad NHL-is
Isa­pool­se­te va­ne­ma­te jär­gi on ees­ti pä­ri­to­lu­ga 19. veeb­ru­a­ril 1964 To­ron­tos ­sündinud ja pra­e­gu USA ko­da­kond­su­se­ga Ga­ry Lee­man. To­ron­to Map­le ­Leafs va­lis ta draf­tis 1982. aas­tal, mil Lee­man män­gis WHL-lii­ga Re­gi­na mees­kon­nas pa­re­mää­re­na. Hoo­a­e­ga 1982/83 alus­tas Lee­man ­veel Re­gi­nas, ol­les ­põhi­hoo­aja ­lõppedes WHL-i pa­rim pa­re­määr ja kuu­lu­des lii­ga All ­Stars mees­kon­da. 1983. aas­ta ke­va­del ­tõmbas Lee­man ka­heks Stan­ley ka­ri­ka­sar­ja koh­tu­mi­seks sel­ga ju­ba To­ron­to klu­bi vor­mi.
Ga­ry Lee­man män­gis To­ron­to Map­le Leaf­si ­eest ­üheksal hoo­­a­jal (1983/84–1991/92). ­Neist ka­hel (1984/85 ja 1985/86) pi­di ta kok­ku 32 män­gu jook­sul as­tu­ma plat­si­le ka farm­klu­bi St. Cat­ha­rin­esi koos­sei­sus. Lee­ma­ni su­per­­hoo­a­eg To­ron­tos oli 1989/90, mil ta osa­les ­kõigis ­põhihooaja 80 män­gus, ko­gu­des ko­gu­ni 95 punk­ti (51 vä­ra­vat + 44 söö­tu). Li­saks ­veel ­kuus punk­ti vii­est Stan­ley ka­ri­ka­sar­ja män­gust. To­ron­to ­eest män­gis Lee­man kok­ku 545 koh­tu­mist, vi­sa­tes 176 vä­ra­vat. 24 koh­tu­mist Stan­ley sar­jas an­dis tu­le­mu­seks 7 vä­ra­vat.
1992. aas­tal jät­kas Lee­man ju­ba Cal­ga­ry koos­sei­sus, män­gi­des Fla­me­si ­eest 59 män­gu ja vi­sa­tes 11 vä­ra­vat. 1993. aas­ta al­gu­ses va­he­tas Lee­man jäl­le­gi klu­bi, lii­tu­des kuul­sa Mon­trea­li Ca­na­dien­si­ga, kel­le ri­vis­tu­ses ­jõudis ­mees plat­si­le ­põhihooaja 20 vii­ma­ses koh­tu­mi­ses (6 vä­ra­vat). Kul­mi­nat­si­oo­niks ku­jun­esid ke­va­di­sed ­play-off-män­gud – Lee­man tu­li ­koos Ca­na­dien­si­ga Stan­ley ka­ri­ka ­võitjaks. Ees­ti pä­ri­to­lu­ga ho­ki­me­he saa­giks jäi 11 män­gus vä­rav ja ­kaks re­sul­ta­tiiv­set söö­tu.
Ga­ry Lee­man ­lõpetas kar­jää­ri Van­cou­ve­ris, ri­pu­ta­des ui­sud var­­na pä­rast 1994/95 hoo­a­e­ga. Kok­ku män­gis Lee­man NHL-is 13 hoo­a­ja jook­sul 665 män­gu, ko­gu­des 465 punk­ti (199 vä­ra­vat + 266 söö­tu) ja tee­ni­des 531 ka­ris­tus­mi­nu­tit. Stan­ley ka­ri­ka ­män­gu­des ­olid vas­ta­vad näi­ta­jad: 36 (8 + 16) = 24 / 36.
Se­ni vii­ma­se ees­ti pä­ri­to­lu ho­ki­me­he­na lii­tus NHL-iga ja män­gib ­seal käi­mas­ole­val­gi hoo­a­jal sa­mu­ti To­ron­tost pä­rit Dra­ke Be­­re­hows­ky. Ema Me­ri­ke­se ­poolt ees­ti rah­vu­sest ho­ki­mees on ­sündinud 3. jaa­nu­a­ril 1972.
Kar­jää­ri NHL-is alus­tas ta pa­rem­kaits­ja­na hoo­a­jal 1990/91 ja To­ron­to Map­le Leaf­sis. En­ne se­da män­gis Be­re­hows­ky OHL-lii­gas Kings­to­ni ja ­North Bay mees­kon­nas. Vii­ma­ses ni­me­ta­ti ta 1991/92 hoo­a­jal Ka­na­da ja OHL-i (On­ta­rio Ho­key ­League’i) pa­ri­maks noo­reks kait­se­män­gi­jaks. ­Ühtlasi va­li­ti noor­mees OHL-i All ­Stars mees­kon­da.
To­ron­tos män­gis Dra­ke Be­re­hows­ky vii­el jär­jes­ti­ku­sel hoo­a­jal, saa­tes 124 män­gus lit­ri vas­ta­se puu­ri 6 kor­ral. Oma esi­me­se vä­ra­va NHL-is vis­kas ta 1992. aas­ta 1. det­sem­bril New Jer­sey vas­tu, män­gus Hart­for­di­ga an­dis (10.03.1993) ta ­kolm re­sul­ta­tiiv­set söö­tu.
Be­re­hows­ky kar­jäär on kul­ge­nud ­tõusude ja ­mõõnadega. 1993/94 ­käis ­mees ­põlveope­rat­sioonil ­ning män­gis li­saks To­ron­­­to­le ­veel AHL-lii­gas Map­le Leaf­si farm­klu­bi St. John­si ­eest. 1994/95 ­müüdi ta poo­le hoo­a­ja ­pealt Pitts­burg­hi Pen­guin­si, kus Be­re­hows­ky pää­ses ka­he hoo­a­ja jook­sul plat­si­le ­kõigest vii­eks koh­tu­mi­seks.
Uus ­tõus al­gas Be­re­hows­ky ja­oks 1997/98 hoo­a­jal Ed­mon­­to­ni Oi­ler­sis. Be­re­hows­ky te­gi ­põhihooajal kaa­sa 67 män­gus, ko­gu­des seit­se punk­ti (1 + 6). Ka­ris­tus­mi­nu­teid ko­gu­nes see­vas­tu 169.
Pra­e­gu män­gib Dra­ke Be­re­hows­­ky ­teist hoo­a­e­ga 1998. aas­tal NHL-iga lii­tu­nud ­Nashville’i Pre­da­tor­sis ja on ­tõusnud sel­le klu­bi ­üheks juh­ti­vaks kaits­jaks. Mul­lu­sel hoo­a­jal te­gi ta kaa­sa 74 män­gus, vi­sa­tes ­kaks vä­ra­vat ja an­­des 15 re­sul­ta­tiiv­set söö­tu. Ka­ris­tus­pin­gil vii­bis Be­re­hows­ky 140 mi­nu­tit.

Ne­lik, kes jäi draf­t’i ni­me­kir­ja
1980. aas­ta­te kes­kel ­tõusis NHL-i vär­ba­ja­te vaa­te­väl­ja ­Mark Haar­mann ja 1985 va­lis­ki Was­hing­to­ni Ca­pi­tals draf­tis sel­le ees­ti ­soost noor­me­he. Va­balt ees­ti ­keelt val­dav Haar­mann alus­tas ho­ki­kar­jää­ri 9-aas­ta­selt. Seit­se aas­tat hil­jem ­jõudis ta va­sak­kaits­ja­na Os­ha­wa ­Generals’i mees­kon­da (OHL) ja see­jä­rel ­Sault Ste. Ma­rie ­Greyhound’i klu­bis­se, kus ­mitmekülgne sport­la­ne ­Mark Haar­mann ka Was­hing­to­ni vaa­te­väl­ja jäi, ­kuid su­per­lii­gas män­gi­mi­se ase­mel va­lis eest­la­ne ha­ri­dus­tee.
Kak­sik­ven­da­de An­dres ­Scott ja ­Jaan ­Brent Lui­ge isa An­do ­Luik ­püüdis las­test mä­e­suu­sa­ta­jaid kas­­va­ta­da, aga An­dres ja ­Jaan va­li­sid jää­ho­ki. Noor­tek­las­sis män­gi­sid nad To­ron­to tu­ge­vai­mas mees­kon­nas ­Marlborough’is. See­jä­rel ta­he­ti ­neid vär­va­ta OHL-i, ­kuid kak­si­kud ­võtsid vas­tu ­Ohio osa­rii­gis Ox­for­dis asu­va Mia­mi ­üli­kooli pak­ku­mi­se: täi­e­li­ku ­õppe­stipendiumi klu­bis män­gi­mi­se ­eest.
1988. aas­tal va­li­ti ­mõlemad an­­­de­ka­te ho­ki­mees­te­na draf­tis NHL-i. ­Jaan Bren­ti ­mängija­õigu­s­ed oman­das St. Lo­ui­si ­Blues ja An­dres Scot­ti ­omad New Jer­sey De­vils. Jää­le kumb­ki kak­sik­ven­da­dest oma mees­kon­da­de ­eest ei ­jõudnudki.
Vä­lis-Ees­ti ho­ki­mees­test, kes NHL-is män­gi­nud, on rää­gi­tud ­veel Gar­ry ­Valk’ist ja Dan Ke­sast. Esi­me­ne ­neist osu­tus siis­ki rah­vu­selt saks­la­seks. Ke­sa koh­ta aga puu­dub täp­sem in­fo.
See-­eest lei­dub mit­meid ees­ti pä­ri­to­lu­ga ho­ki­me­hi, kes män­gi­nud Ka­na­da, Root­si ja Soo­me juu­nio­ri­de ­ning noor­te­koon­dis­tes ja ­võitnud ­tiitlivõistlustelt me­­­da­leid­ki. ­Võimalik, et lä­hi­ajal täi­e­ne­vad nen­de ­abil ka NHL-i mees­kon­nad.
Kir­ju­ti­se ma­ter­ja­li on ai­da­nud ko­gu­da ­Ralf Vei­de­mann Root­sist, ­Hans ­Moks ja Dar­ren Bo­y­ko Ka­na­dast ­ning Her­bert Lää­ne USA-st.Eesti päritolu hokimehed:

vä­li­seest­la­sed NHL-is vä­li­seest­la­sed NHL-i draf­tis

Too­mas ­Edur Mih­kel Oja
Hå­kan ­Loob ­ Mark Haar­mann
Pe­ter ­Loob An­dres ­Scott ­Luik
Ga­ry Lee­man ­ Jaan ­Brent ­Luik
Dra­ke Be­re­hows­ky
Pilt

Kasutaja avatar
sponsa
MVP
MVP
Postitusi: 465
Liitunud: 13 Veebr 2010, 20:24
Lemmik NHL-i meeskond: Anaheim Ducks

Re: Eestlased NHL-is

Postitus Postitas sponsa » 20 Veebr 2010, 12:43

Pilt
Sellest on juttu ka raamatus:

Jaan Ahi, Tiit Lääne ja Indrek Petersoo
Jäähoki ABC
Koostanud Tiit Lääne
Toimetanud Tiit Lääne

111-leheküljeline tavaformaadis ja kõvas köites raamat

Eesti Jäähoki Liit 2006

Aga ei oska hetkel soovitada, kus seda osta saab. Teine pool keskendub jäähoki tehnikale. esimene pool on seotud ajalooga.
Pilt
Pilt
Pilt

Kasutaja avatar
Hokeist
top line
top line
Postitusi: 191
Liitunud: 19 Veebr 2010, 22:20

Re: Eestlased NHL-is

Postitus Postitas Hokeist » 25 Mär 2010, 15:10

Seda raamatut müüdi Tallinnas saku hallis kui eesti korraldas b-div. turniiri ehk hokiliidust küsida võibolla mõni eksemplar seal olemas ei oska rohkem aidata :)

Igal pool kus surfan on see toode kahjuks läbi müüdud. Aga kui keegi leiab kuskil müügis siis teavitage sellest

Kasutaja avatar
Hokeist
top line
top line
Postitusi: 191
Liitunud: 19 Veebr 2010, 22:20

Re: Eestlased NHL-is

Postitus Postitas Hokeist » 18 Apr 2010, 10:33

Kes teab selline vend Patrick Kaleta? Buffalo mees eilses m2ngus hakkas silma meil sama perekonnanimega odatuus Marek Kaleta. :)

Kasutaja avatar
koiott
Hall of Fame
Hall of Fame
Postitusi: 620
Liitunud: 15 Veebr 2010, 08:10
Lemmik NHL-i meeskond: Phoenix Coyotes
Asukoht: Tallinn

Re: Eestlased NHL-is

Postitus Postitas koiott » 18 Apr 2010, 16:35

wikipeedia teeb vihje poola päritolule http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Kaleta

Nr6

Re: Eestlased NHL-is

Postitus Postitas Nr6 » 11 Mai 2010, 10:09

T.Edur (orig.) Vikerraadio OM-stuudios:
http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1300151

Nr6

Re: Eestlased NHL-is

Postitus Postitas Nr6 » 22 Juul 2010, 12:48

Käesoleva aasta juunikuu teises pooles oli rõõm kohtuda hokilegend Toomas Eduriga.
Põgusa vestluse käigus sai arutatud nii omaaegseid kui tänapäevaseid hokiasju.

Lühikokkuvõte küsimus-vastus vormis:

K: Tänapäeval toimuvad treening-ettevalmistusprotsessid reeglina spordisaalides erinevate trenazööride, jõumasinate ning tõstekangide abil.
1960-70ndatel sellised targad aparaadid veel puudusid.
Kuidas nägi välja Teie füüsiline ettevalmistus, millised olid lemmikharjutused, millised olid parimad jõunäitajad?
V: Kangi tõsta ma väga just ei armastanud. Küll aga meeldis rippes kätekõverdamine ( lõuatõmbamine), koolipõlves sai kõvasti teha k.jõustikut, eriti odaviset, kuulitõuget ja kettaheidet. Põhiline ettevalmistus hooaegade vahel käis aga mitmenädalastel kanuumatkadel, kus sai kõvasti rassitud nii vees kui rannal. Vahetult enne sügist sai teha ka metsajooksu. Igaljuhul said patareid alati nii hästi ära laetud, et treeningkogunemistel oli füüsiline vorm parimas korras ja ühes põhilises tolleaegses mõõduvõtus, käesurumises, sai reeglina 'tuul alla tehtud' ka suurimaile jõujuurikaile meeskonnas. :-)
Millised olid aga mu parimad jõunäitajad, kahjuks ei mäleta.

K: Millised olid Teie tugevamad ja nõrgemad küljed jääl Teie enda arvates?
V: Hmm..., tugevamatest.... ilmselt kiirus. Õppisin noorest peast kiiresti mõtlema ja tegutsema. Juba mu isa õpetas, et kiirus loeb väga-väga palju. Arvatavasti ka rahulikkus ja külm närv. Palju oli toona selliseid kaitsemängijaid, kes tihtilugu üle keesid ja pea ees probleemidesse sukeldusid. Kiirusest veel seda, et meieaegne tuntuim mängija B.Orr oli hea närviga ja tohutu kiire uisutaja. Tema reie ümbermõõt (lihasmass) oli silmnähtavalt suur, samuti ka tema liikumiskiirus, isegi vähese pingutuse korral, läbides paari kerge liigutusega üsnagi pikki vahemaid.

Nõrgemaid külgi ei oskakski nii paugupealt esile tuua.

K: Kas omate praegu mõnda konkreetset lemmikut NHL-is - TML, Penguins, mõni muu?
V: Ei, kindlat lemmikut ei ole. Pigem meeldib lihtsalt hea ja põnev mäng.

K: Siinpool ookeani on viimastel aastatel palju arutatud väljakute vähendamisest ja globaalsest võrdsustamisest. Sealpool ookeani on peale viimast suurt tööseisakut teema päevakorrast maas ja praegused mõõtmed rahuldavad justkui nii pealtvaatajaid, omanikke kui mängijaid.
Mida arvate, tuleks väljakute laiendamine NHL-is, nii 50-80 cm, hokile kasuks, on ju mängijate keskmised kasvud viimase paarikümne aasta jooksul oluliselt kasvanud, ning kas oleks see antud majandussituatsioonis üleüldse võimalik?
V: Ilmselt tuleks see mängule kasuks, aga kas see oleks võimalik? Kardan, et ei ole. Iga omanik kaotaks paari pingirea ja sadade istekohtade kaotamisega iga mänguga tuhandeid dollareid. Kuidas ja kui kiiresti uues stiilis hoki aga p.ameerika publiku poolt vastu võetakse, ei ole kellegile teada ning vaevalt et keegi klubiomanikest julgeks sellisele riskile minna.

K: Milline oli Teie isiklik suhe :Mt publikuga, tehti mõnikord 'boo' ka v ehk juhtuti vahel plaksutama mõne eriti hea soorituse eest?
V: Mtl-is oli eriline publik, nagu kõigis teisteski Can linnades. Hokist teati kõike ja alati elati häälekalt kaasa. USA-s ringi reisides tuli nii mõnigi kord mängida publikumi ees, kelle jaoks jäid kaunis arusaamatuks mõisted nagu 'off-side' jmt. Olid muidugi Det, Chi, Bos ja NYR, aga Kanada klubide fännid olid ikka midagi väga erilist.
Mängida Canadiensiga oli põnev ja erutav, aga ei meenu, et mulle oleks isiklikult Mtl-is 'boo tehtud' v siis plaksutatud.

Kasutaja avatar
flaier
Hall of Fame
Hall of Fame
Postitusi: 761
Liitunud: 13 Veebr 2010, 15:21
Lemmik NHL-i meeskond: Philadelphia Flyers
Asukoht: Pensionil

Re: Eestlased NHL-is

Postitus Postitas flaier » 09 Veebr 2012, 21:46

Pilt
Värske raamat ilmunud vahepeal, tasub uurimist ja lugemist, eestikeelne ju ikkagi. Saadaval paremates poodides, hind ei tohiks ka jalust maha võtta, olenevalt poest 17-20 eur.
Autor: TIIT LÄÄNE, TÕNU TUULAS
ilmumisaasta 2012
eesti keeles, kõvakaaneline, 238 lk
http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?203204" onclick="window.open(this.href);return false;
Pilt

Vasta